Plataforma ÀGORA

Guia Bàsica Operativa (GBO)

La Plataforma ÀGORA . Accés i Pàgina Inicial.

La plataforma virtual de l’Agenda urbana de Catalunya (ÀGORA) és l’espai de col·laboració virtual ad-hoc que farà possible la discussió i redacció participada de continguts relatius a l’Agenda urbana de Catalunya. Aquesta Guia bàsica operativa, d’ara en endavant GBO, neix amb voluntat de guiar l’usuari a través de les principals característiques d’aquest espai virtual, podent capacitar-lo així per dur a terme una operació normal en el si de la plataforma.

L’Accés principal a la plataforma ÀGORA es realitzarà a través del web oficial de l’Agenda urbana de Catalunya (agendaurbanacatalunya.cat). Un cop la pàgina hagi acabat la seva càrrega, l’usuari haurà de buscar un icona en forma humana, situat a la cantonada superior dreta de la mateixa, inserit a la barra de navegació de la pàgina.

Un cop fet el clic, s’iniciarà una redirecció, que durà a la porta d’entrada de la plataforma ÀGORA. Un cop allà, l’usuari haurà d’emplenar dos camps d’inici de sessió: correu electrònic i contrasenya (han de ser les mateixes que es van fer servir per donar-se d’alta a la plataforma), clicant, en darrer terme, el botó “inici de sessió”.

La GBO recomana : En cas de treballar des d’un ordinador de forma estable, es recomana seleccionar l’opció Recordeu-me. Essent així, fent clic des de la pàgina web de l’Agenda urbana de Catalunya ja s’accedirà directament a dins de la plataforma.

La pàgina inicial personal

L’accés a ÀGORA sempre començarà des de la pàgina inicial personal “el perfil de l’usuari”. En aquesta base personal, disposarem de diverses característiques, que aniran configurant l’experiència d’usuari a la plataforma.

Què hi podem veure?

A la pàgina inicial personal (el perfil) hi trobem, a la seva franja central, el tauler d’activitat, que monitoritza l’activitat relacionada amb el meu usuari. Es mostren missatges en format de cronologia. A dins d’aquesta cronologia es diferencien dues categories d’ítems:

1- Temes de discussió: cal clicar al seu títol per tal d’accedir a la discussió. Un cop a dins, al final de la pàgina, es permetrà respondre al missatge.
2- Missatges de grup: Els missatges de grup es poden respondre a la mateixa cronologia. Per fer-ho, tan sols cal escriure quelcom a la barra de text que es troba al peu del missatge de la cronologia. També apareixeran d’altres comentaris, en els quals es pot indicar un “M’agrada”.

Més enllà dels missatges, a la cronologia també s’hi mostren les principals notificacions d’activitat relacionades amb diferents esferes. Aquestes esferes es classifiquen en :

 • Tot : Totes les notificacions de totes les esferes aquí anomenades
 • Meu : Seguiment de l’activitat personal a la plataforma
 • Col·legues que segueixes : Activitat dels membres d’ÀGORA als que el perfil monitoritza la seva activitat.
 • Grups . Activitat dels grups als quals el perfil està adherit.

La opció per defecte resta a tot, de manera que no s’aplica cap filtre categòric.

La pàgina inicial també desplega una barra lateral, des d’on es podran fer diverses funcions. La barra mostra accessos al mòdul de missatgeria interna així com un mòdul social, amb membres “seguidors del perfil” i membres “suggerits per seguir”, fet que genera relacions de monitorització de l’activitat, ja sigui per part del propi perfil (seguint) o per part d’altres perfils vers al perfil inicial (seguidors).

Què hi podem fer?

Dins de la pàgina inicial de l’usuari es poden dur a terme cinc tipus d’operacions:

1. Interactuar amb els missatges de la cronologia (explicat anteriorment).
2. Generar un missatge dirigit: Al capdamunt de la pàgina inicial es desplega la possibilitat de generar un missatge teledirigit, mitjançant el quadre de text que es genera a tal efecte.

Per seleccionar l’audiència a la qual es vol dirigir un determinat missatge per part de l’usuari, cal que aquest seleccioni, mitjançant la llista desplegable que es mostra a sota del quadre de text, una de les opcions :
1. Públic: es compartirà amb tots els membres de la plataforma.
2. Privat: No es compartirà amb ningú
3. Membres d’un grup seleccionat: Només els membres d’aquell grup observaran el seu missatge a la seva cronologia.
3. Redacció de missatges personals : Al capdamunt de la barra lateral, dins del mòdul de “Missatgeria interna” l’usuari pot redactar un missatge privat a un altre usuari, així com rebre’n per part d’altres usuaris.

La Safata d’entrada permet veure els missatges rebuts, a l’ensems que permet redactar-ne un de nou, mitjançant el botó intern a la pàgina de la safata “Redacteu un missatge”.
4. Seguir altres membres d’ÀGORA: Si es vol monitoritzar l’activitat d’un membre en concret, cal anar al final de la barra lateral, sota l’apartat de col·legues suggerits i clicar el text “vegeu més”. Amb això s’obrirà una pàgina que permetrà generar seguiment a usuaris en concret. Tan sols cal anar a clicar el botó follow, al costat inferior dret d’un usuari de la llista que es desplegarà.

Mitjançant la barra d’accessos secundària (color gris) es podrà filtrar membres segons seguidors, usuaris seguits i usuaris suggerits per ser seguits.
5. Accés al material d’orígen personal: Mitjançant la barra d’accessos secundària (barra de color gris) s’hi troba el text : “Les meves publicacions”. A través d’aquest text, que funciona com un enllaç, l’usuari podrà accedir a tot el contingut que hagi creat el propi usuari, en aquest cas, tota la documentació Publicada (aprovada) , Presentada (no aprovada (encara)), i Esbossada o en redacció (sempre que l’usuari hagi originat el document).

Aquest no és el mètode recomanat per accedir al coneixement tècnic, que s’explicarà més endavant.

Accés a la pàgina principal d’ÀGORA

L’arquitectura tecnològica del proveïdor de la plataforma fa que, en cada inici de sessió, es comenci des de la base de cada usuari, des de la seva pàgina inicial: el perfil. Tanmateix, ÀGORA disposa d’una pàgina principal comuna per a tots els membres, que no deixa de ser la portada de la plataforma, el punt principal. Serà des d’aquesta pàgina d’ÀGORA des d’on l’usuari es podrà moure pels dos grans mòduls operatius de la plataforma: Els GRUPS de treball i les COL·LECCIONS.

Amb tot però, la pàgina principal no deixa de ser un espai de circulació, de pas, de navegació entre els diferents mòduls de la plataforma. Per això, cal establir primer les premisses bàsiques de navegació de la plataforma: el sistema de navegació de barra dual.

El sistema de navegació de barra dual

La plataforma ÀGORA es navega a través d’un sistema de barra dual, és a dir, a través de dues barres que, tot i estar separades, funcionalment resten interconnectades. La plataforma disposa de la barra de navegació primària i la barra d’accessos secundària.

1- Barra de navegació primària: es troba inserida a la capçalera de la pàgina, i conté diversos ítems : INICI, GRUPS, BIBLIOTECA, FÒRUM, fet que permet dirigir-se a les grans àrees operatives de la plataforma. Es manté inalterable en totes les diferents seccions d’ÀGORA, permetent una navegació ràpida. En aquesta barra també hi apareix una icona en forma humana que, a través d’un menú desplegable permet:
1. Retornar a la pàgina inicial (perfil d’usuari)
2. Tancar la sessió de l’usuari.
2- Barra d’accessos secundària: va variant en funció de la pàgina on es trobi l’usuari, permet les funcions d’articulació de la navegació interna en el si de la cada pàgina, és a dir, l’accés a les diferents pestanyes d’una pàgina concreta. Es mostra a la capçalera de les diferents pàgines web de la plataforma, en color gris, mostrant en el seu si les diferents pestanyes de la pàgina.

Per tal de poder navegar amb facilitat per tots els racons de la plataforma, cada cop que l’usuari iniciï sessió, des de la seva pàgina de perfil inicial, haurà de clicar bé el botó INICI de la barra de navegació primària, o bé el Logotip de la Plataforma. Aquest fet permetrà accedir a la pàgina principal d’ÀGORA, des d’on l’usuari podrà desplaçar-se cap a un dels dos principals mòduls: les publicacions.

Per fer-ho, caldrà que, un cop a la pàgina principal, busqui la paraula “Publicacions” a la barra d’accessos secundària. Quan l’usuari hi faci clic, se’l redirigirà cap a una pestanya de la pàgina principal on se l’hi mostraran totes les col·leccions a les quals en disposa d’accés.

Per altra banda, ja sigui des de la pàgina inicial (perfil d’usuari) o bé des de la pàgina principal de la plataforma ÀGORA, l’usuari trobarà, inserit en la barra de navegació primària, un ítem anomenat GRUPS. Si l’usuari clica sobre aquest ítem de la barra, la plataforma el conduirà cap al segon gran mòdul de treball d’ÀGORA, els GRUPS.

Els GRUPS

La figura del grup conforma el primer dels dos principals mòduls operatius de la plataforma. A continuació es detallen breument els aspectes operatius i funcionals en el si de la dimensió dels grups.

Les característiques descrites a continuació apareixen quan l’usuari fa clic al botó GRUPS de la barra de navegació primària .

Accés al llistat

Immediatament després de fer clic a GRUPS, la plataforma mostra a l’usuari un llistat amb el/els grup/s en els quals l’usuari en concret hi té accés. A través d’aquesta visualització, l’usuari veurà el nom del grup, el seu logotip, el número de membres del que disposa el grup, així com el nombre de discussions en el si de cada grup. Al fer clic a sobre del títol d’un grup concret, la plataforma redirigirà l’usuari cap a la pàgina principal del grup, que s’articularà de la següent manera:

About

Just a sota de la barra d’accessos secundària (inactiva en aquesta pàgina), l’usuari trobarà una primera secció, anomenada About (Quant a). En aquesta secció s’aprofita i s’hi insereix un text que indica el camí cap al repositori de documents de treball associat al grup (la col·lecció de documents).

Per accedir a la col·lecció d’un grup de treball des de la seva pàgina, cal clicar el seu codi classificador (E0/00:XX). Això farà obrir una pestanya nova, amb la col·lecció de documents llesta per ser navegada.

Discussions

Les discussions del grup conformen l’espai central del mòdul GRUPS de la plataforma ÀGORA. A les discussions, els membres i els coordinadors podran intercanviar opinions, idees, coneixement, sense necessitat de modificar documents innumerables vegades.

En aquest sentit, l’usuari trobarà les diferents discussions en el segon apartat de la pàgina, anomenat “discussions del grup”. Si bé des de la mateixa pàgina podrà llegir les discussions, si el que es vol és entrar a respondre a un tema concret de discussió, caldrà clicar al títol del tema desitjat. Aquest fet dirigirà a l’usuari cap a una nova pàgina, específica pel fil temàtic al que es desitja respondre.

Un cop en aquesta nova pàgina específica, es generarà un espai de redacció formatada, que es mostrarà a final de la pàgina. Serà des d’aquest espai des d’on l’usuari podrà generar una resposta al tema seleccionat anteriorment.

Activitat del grup

Retornant a la pàgina principal del mòdul de GRUPS, s’hi articula un darrer apartat, sota el títol de “Activitat del grup”. La raó de ser d’aquesta secció rau en la monitorització de l’activitat que es produeix en el si de les discussions de grup.

En aquest sentit, el contingut que es mostra en aquí és el mateix que es mostra a la pàgina inicial de l’usuari (el seu perfil) a la pestanya relativa a la cronologia, tot i que en aquest cas, tan sols es mostra l’activitat d’un grup concret, i no de forma agregada, com passa a la cronologia del perfil d’usuari.

Recomanació : Activació del centre de notificacions.

La plataforma ÀGORA té la possibilitat d’articular un sistema modular de notificacions al correu electrònic. Això implica que l’usuari podrà escollir si vol rebre notificacions en forma de missatges de correu electrònic, relatives bé a l’addició de contingut d’un grup, o bé a l’activitat d’un determinat usuari.

Per accedir al centre de notificacions, un cop a dins d’una pàgina de grup, cal buscar, en el si de la barra lateral dreta, el text : “Les notificacions de grup estan (des)activades”. Clicant al text, la plataforma dirigirà a l’usuari cap al centre de notificacions de grup.

Allà, l’usuari veurà els grups els quals té accés i, si desitja rebre notificacions per correu electrònic relatives a l’addició de contingut al seu grup, caldrà que activi la casella de selecció que es troba a la dreta del nom del seu grup.

Cal tenir en compte que el centre de notificacions forma part del centre de control del perfil d’usuari. Aquest fet fa que, a l’entrar en el centre de notificacions, es desplegui una nova barra lateral, que permet entrar a configurar d’altres aspectes del funcionament i aspecte del perfil.

Tanmateix, la GBO no entrarà en aquests detalls.

La col·lecció : Publicacions

El segon gran mòdul operatiu en el si de la plataforma ÀGORA el constitueixen les col·leccions de documents. És a través d’aquestes col·leccions des d’on la tasca de redacció de la documentació de l’Agenda urbana de Catalunya es duu a terme. Per aquest motiu, la GBO incideix en el guiatge a través dels aspectes més rellevants, per a un correcte desenvolupament de les funcions dels diferents membres dels grups de treball.

En primer lloc però, recordar que l’accés recomanat per accedir al mòdul de les col·leccions és a través de la pàgina principal de la plataforma ÀGORA (recordem, que s’hi accedeix mitjançant la paraula INICI de la barra de navegació superior o bé fent clic al logo de la plataforma).

Accés al llistat

A la pàgina principal, caldrà buscar la paraula publicacions, que es troba a la barra d’accessos secundària. Quan es fa clic a la paraula, l’usuari accedeix a una nova pestanya de la pàgina principal, on hi apareix un llistat amb totes les col·leccions al les quals l’usuari hi té concedit l’accés.

Accés als Documents

Un cop l’usuari entra en aquesta pestanya, haurà de clicar al títol de la col·lecció a la que desitgi entrar. El títol funciona a mode d’enllaç, fet que farà que l’usuari se’n vagi cap a una nova pàgina, aquest cop específica per a la col·lecció. Un cop allà, l’usuari trobarà diferents documents, en format llistat, als quals podrà accedir per realitzar-ne diverses funcions, si s’escau.

Els volums: navegació interna per una col·lecció

Hi ha col·leccions que, per la seva complexitat, necessiten disposar d’una certa estructura organitzativa interna. Això permet diferenciar diferents categories operatives de documents temàtics que, tot i el mateix rerefons tècnic, cal diferenciar per facilitar la cerca i navegació.

En aquest sentit, quan una col·lecció disposa de volums, l’usuari observa un seguit de títols en el si de la pàgina de la col·lecció, acompanyats, en el seu extrem dret, per un cap de fletxa en direcció ascendent. El títol i el cap de fletxa corresponen a un volum, “un calaix” de la col·lecció. Si l’usuari clica l’esmentat cap de fletxa, tots els documents compresos en aquell volum deixaran de ser visibles fins que l’usuari torni a clicar l’esmentat cap de fletxa.

Per accedir a un document concret, l’usuari ha de fer clic al títol del document al qual desitgi accedir, atès que l’esmentat títol actua com a enllaç a una nova pàgina, en aquest cas específica per a un document concret.

Els Modes

Un cop l’usuari decideix entrar en un document concret, la pàgina específica que s’obra disposa d’una barra d’accessos secundària que permet articular diferents modes, és a dir, diferents operatives de l’usuari en el document. A continuació la GBO realitza un repàs dels diferents modes operatius disponibles en el si d’una pàgina d’un document.

Lectura

El primer mode és el de lectura, que és el que s’estableix per defecte a l’hora d’accedir a un document en concret. Amb aquest mode, el document es mostra formatat, sense cap distribució per a l’edició de continguts.

Aquest mode no disposa de masses característiques, atès que està molt pensat tan sols per mostrar el contingut del document tal i com està editat en aquell moment. Tanmateix, cal destacar que dins de les pàgines web ad-hoc dels documents és possible retornar a la col·lecció de la qual en formen part, si es clica a la primera línia, que acompanyada d’una icona de llibreta obrint-se, mostra el nom de la col·lecció de documents.

El mode de lectura es caracteritza per tenir el text “Llegiu el document” la barra d’accessos secundària seleccionat en groc. De fet, tal i com passa a la resta de la plataforma, la navegació entre els modes operatius, al ser interna en el si de la pàgina web ad-hoc al document, es realitza a través de la barra d’accessos secundària.

En aquest sentit, per canviar de modes operatius, l’usuari haurà d’anar clicant els diferents textos de la barra d’accessos secundària, cadascun adscrit a un mode operatiu diferent.

Debat

Si l’usuari vol discutir un assumpte concret del document pot fer-ho també en una pestanya de debat inserida a la pàgina web ad-hoc del document.

Val a dir que aquest és un mètode complementari al mètode principal de discussió temàtica de l’Agenda urbana de Catalunya, conformat pels grups, ja comentats àmpliament per la GBO. Tanmateix, pot ser d’ajuda a l’hora de conjuminar una estratègia de co-creació que no passi per modificar innumerables vegades els diferents documents estratègics.

En aquest sentit, l’usuari pot accedir al debat intern de cada document des de la barra d’accessos secundària, clicant a la paraula “Debat”. En el si de la pàgina l’usuari trobarà els debats actius, així com el mecanisme per obrir-ne un de nou, havent d’especificar-ne tant el títol com la pregunta i/o comentari.

Els Editors

La pàgina web ad-hoc de cada document disposa de fins 3 tipus d’editors diferents, que es revisen a continuació. Els dos primers editors permeten modificar el contingut intern del document (sempre que aquest tingui un format que en permeti l’edició). Per altra banda, l’editor de dades no modifica el contingut del document, sinó les seves metadades, és a dir, les dades que identifiquen al document.

Tots els tres editors es presenten com a pestanyes en el si de la barra d’accessos secundària.

Editor wiki

L’editor wiki permet editar els continguts del document des d’una interfície gràfica complexa: disposa el text dins d’un requadre d’edició, on hi compta les línies de text. A la part superiors disposa d’una barra de format, on l’usuari pot donar forma al text (negreta, cursiva, enllaç, adjunt i referència).

La figura del subratllador, inicialment seleccionada, emfatitza la jerarquia d’encapçalaments i mostra en recompte de línies.

Al final de la barra de fomatació de text s’hi troben tres pestanyes, amb funcions diferents:

 • Advanced: Permet accedir a les funcions de formatat més avançades.
 • Special Characters : Permet inserir caràcters tècnics.
 • Help: Conté una guia d’exemples buits sobre com formatar des del teclat, és a dir, com encapsular contingut amb determinats marcadors per tal que aquest esdevingui formatat.

Editor

L’Editor visual (o simplement editor) és una opció d’edició de contingut amb una interfície d’usuari gràfica bastant més amable amb l’usuari.

L’editor visual fa les mateixes funcions que l’editor wiki, però l’usuari pot editar el text mentre el visualitza en format final, és a dir, amb el format ja aplicat. En aquest sentit, cal remarcar el fet que aquest editor també disposa d’una barra d’edició superior on, d’esquerra a dreta, permet:

 • Desfer / refer accions de l’usuari
 • Aplicar un determinat nivell jeràrquic de text : Cos, encapçalaments, etc...
 • Aplicar eines de format de text : Negreta, cursiva, superscript, subscript, etc...
 • Inserir un enllaç
 • Inserir un llistat (i controlar l’indentatge)
 • Inserir diferents elements no textuals
 • Inserir caràcters especials
 • Accedir a l’ajuda
 • Accedir al menú de la barra d’edició (que al seu torn permet accions més avançades)
 • Cancel·lar i accedir a funcions més avançades.

Editar dades

El darrer editor que cal comentar és el referent a l’editor de les metadades. Si l’usuari selecciona aquesta darrera opció a la barra d’accessos secundària, la plataforma el dirigirà cap a una nova pestanya, amb diferents camps de text.

Com ja s’ha comentat, l’usuari podrà accedir a modificar diferents paràmetres relatius a les metadades del document, com poden ser:

 • Títol
 • Resum
 • Idioma
 • Autors
 • Keywords
 • Categories
 • Selecció d’originalitat o còpia

Desar canvis: Garantia de la traçabilitat de les diferents modificacions..

Tots els canvis que un usuari vulgui realitzar en el si d’un document editable hauran de ser desats per tal que puguin ser visualitzats per la resta d’usuaris de la plataforma. Per dur a terme aquest procés, la plataforma disposa d’un mecanisme de tres passos, que desa els canvis tot intentant mantenir la traçabilitat d’aquells ítems que s’han canviat.

Així les coses, quan l’usuari encara la finalització del paquet de canvis que ha realitzat en un determinat document, s’haurà de dirigir a la barra superior de l’editor (ja sigui el wiki o el visual) per cercar, a la seva part més dreta, el botó “Save Changes...” (Desar els canvis) al qual hi haurà de fer clic.

Seguidament, la plataforma farà aparèixer un quadre de diàleg on s’hi mostrarà un quadre de text. A dins d’aquell quadre l’usuari hi haurà d’explicar, de forma breu i molt sintètica, els canvis que ha realitzat. En aquest requadre emergent l’usuari també hi podrà realitzar altres opcions, com ara seguir editant sense desar (botó resume editing) o bé la opció de revisar els canvis realitzats abans de procedir al desat d’aquests (Si es clica la opció de revisar els canvis, la finestra emergent s’adaptarà per mostrar un control de canvis des del darrer cop que l’usuari els ha desat).

L’usuari trobarà, al peu del requadre d’explicació dels canvis, dues caselles de selecció: una primera, que haurà de marcar si els canvis que ha fet no modifiquen substantivament el contingut (aplicable per exemple a revisions de format i ortografia). Per altra banda, apareixerà marcada la casella de seguiment de l’edició, fet que farà que el contingut d’aquell document (pàgina wiki) sigui afegit a la llista de seguiment pròpia de cada usuari (es recomana no desmarcar-la per tal de garantir una millor traçabilitat dels canvis i debats de fons que es duran a terme a la plataforma).

Un cop l’usuari hagi redactat el breu i sintètic resum dels canvis que ha realitzat, haurà de fer clic al botó superior dret “Save Changes” (Desar els canvis) que permetrà tancar l’edició i consolidar els canvis realitzats.

L’accés directe jeràrquic a l’editor.

Els documents que accepten format de pàgina estil Wiki (és a dir, bàsicament els documents del MS Word) es mostren com un text continu, amb diferents encapçalaments que en van marcant les diferents seccions.

Atesa la naturalesa contínua de la visualització, l’accés principal als diferents editors pot quedar força “lluny” en termes d’scroll, fet que es pot fer feixuc haver d’anar a buscar l’accés a l’editor des de la part inferior d’un document, per llavors, un cop a dins d’un dels dos editors, haver de tornar a baixar fins al punt on es desitja realitzar-hi canvis. Aquest fet es resol a través dels botons “edit” que l’usuari pot trobar adjunts a els diferents encapçalaments. Aquest fet permet a l’usuari accedir directament a l’editor des de l’encapçalament en el qual es troba, de manera que es pot activar l’editor des del mateix lloc que es desitja editar, evitant scrolls innecessaris.

Val a dir però que si l’usuari opta per aquest mètode, la plataforma el conduirà cap a l’editor wiki tradicional, l’editor font. En aquest sentit, caldrà que l’usuari operi amb aquest tipus d’editor. Si desitja canviar a l’editor visual, la plataforma el conduirà cap a l’inici del document, havent de realitzar l’scroll pertinent fins a la secció que es desitgi editar amb l’editor visual.

L’Històric

L’usuari podrà consultar tots els canvis que es facin al document a través del botó “Històric” de la barra d’accessos secundària. Aquest fet obrirà una nova pestanya que visualitzarà les metadades bàsiques de les diferents vegades en què s’han desat canvis en el document, entre elles el petit comentari explicatiu que es demana a la persona autora dels canvis, conjuntament amb l’identificador de l’usuari així com la marca de temps de l’acció de desat.

L’eina de control de canvis

La funció principal de la pestanya “Històric” és la d’anotar i fer el seguiment dels diferents canvis que es produeixen en el si del document. El control de canvis és per tant, una funció òptima per a aquesta pestanya.

L’accés a aquesta característica és complex. Requereix de dues passes, una primera etapa d’acotament de la comparativa, i la posterior confirmació de la selecció.

En aquest sentit, l’usuari primer haurà de seleccionar quines dues versions vol comparar. Això ho pot fer fent clic a un dels dos botons de selecció que trobarà inserits a l’esquerra de cada marca de temps. En aquest sentit, ha de seleccionar dues versions, posem a tall d’exemple la més antiga i la més recent. L’usuari farà clic al botó de confirmació més a l’esquerre de la versió més antiga (mentre que per a la versió més moderna farà clic al botó de confirmació que quedarà restant).

Un cop l’usuari hagi seleccionat les seves dues versions a comparar, aquest haurà de fer clic al botó “compare selected revisions” (Comparar les revisions seleccionades). Aquest fet farà canviar la morfologia de la pestanya per tal de mostrar dues columnes, que al seu torn es dividiran en seccions, depenent de les línies on es localitzin els canvis. Dins da cada sessió s’hi ressaltaran les principals modificacions que s’han realitzat d’una versió a l’altra del document.

En aquest sentit, les supressions de contingut es mostraran ressaltades amb un color groguenc, mentre que les addicions de contingut es mostraran ressaltades en blau. En ambdós casos es mostra un símbol positiu o negatiu, segons la naturalesa del canvi.

La creació de documents

La plataforma ÀGORA té la capacitat de gestionar documents de dues formes diferenciades: la càrrega de documents i la creació de documents des de zero. En aquest darrer apartat, la GBO aportarà línies de guiatge bàsiques per tal que l’usuari es familiaritzi amb ambdues categories.

Abans d’entrar en matèria però, cal fer èmfasi en el fet que la creació de documents no està recomanada com a pràctica habitual a la plataforma ÀGORA a nivell d’usuari estàndard, atès que seran els diferents coordinadors els que duran el control de les biblioteques de documents.

Tanmateix, vista la vocació de guiatge global (és a dir, per a tots els membres de la xarxa), la GBO explicarà les principals característiques de la funcionalitat creadora de documents.

L’accés a la funcionalitat creadora de documents es realitza a través de la pàgina inicial de la plataforma (NO la pàgina principal), és a dir, des de la pàgina de perfil de l’usuari. En cas de voler crear/pujar un document als servidors de la plataforma, l’usuari haurà d’anar a la part superior dreta de la pàgina inicial i, allà, clicar el botó CREEU UN DOCUMENT.

Seguidament després del clic, s’obrirà un quadre emergent que permetrà seleccionar la modalitat de creació del nou fitxer: ja sigui amb una pujada d’un document extern, o amb la creació d’un document intern de bell nou, ex novo.

Pujar un document

Per pujar un document preexistent a l’ordinador de l’usuari, aquest haurà de clicar al botó inferior dret del requadre emergent, a sobre del text: “puja un document”.

Tal i com s’alerta en el si del requadre emergent, la càrrega de documents a la plataforma només admet certs formats documentals:

 • Fitxers word: des de word 2007 en endavant (.docx)
 • Fitxers PDF (.pdf)
 • Fitxers TeX/LaTeX, encapsulats prèviament en un arxiu ZIP. (.tex)

Després del clic al botó de carrega, la plataforma activarà un quadre de diàleg del sistema operatiu de l’ordinador de l’usuari, per tal de poder navegar pel sistema de fitxers del propi ordinador. D’aquesta manera, l’usuari podrà anar a la carpeta on emmagatzemi el fitxer que vulgui carregar.

Un cop l’usuari localitzi el fitxer i el seleccioni, la plataforma el carregarà. Un cop el fitxer resti carregat, la plataforma procedirà a preparar-ne la seva publicació. Ara bé, per tal de que l’usuari pugui arribar a publicar el document, primer caldrà que en confirmi les seves metadades.

Per fer això possible, el sistema disposarà, després de la càrrega, una nova pàgina web estil formulari, on es demanarà a l’usuari que ompli o confirmi les metadades bàsiques del document (títol, resum, autoria, categories, keywords...).

Quan l’usuari acabi d’emplenar i/o revisar totes les metadades, caldrà que cliqui al botó inferior de confirmació. Aquest fet farà redirigir a l’usuari a la seva pàgina inicial (recordem: pàgina del perfil d’usuari), duent-lo però cap a la pestanya de “les meves publicacions”.

Val a dir que si l’usuari entra a revisar els continguts importats des d’un document word (.docx) aquests continguts seran visualitzats amb un format de pàgina wiki, per tant, tota la posterior edició documental que es faci en el si d’ÀGORA ja es farà a través dels editors anteriorment esmentats.

Tornant a l’apartat de “les meves publicacions” de la pàgina de perfil d’usuari, en aquest apartat es visualitzarà tota la seva producció documental, ja sigui creada ex novo a la plataforma o bé penjada des del seu ordinador. Pel cas que ara ens ocupa (càrrega d’un document extern) en un primer moment l’usuari veurà, a la part inferior de la pàgina, com el document es carrega definitivament a la plataforma, fet que pot tardar uns minuts.

Quan el document s’hagi carregat i processat correctament, l’usuari el trobarà a l’apartat intern de la pàgina anomenat “esborranys dels documents a scipedia” (també a la part inferior de la pàgina) on, mitjançant una barra de botons, hi podrà interactuar: el podrà llegir, presentar a una publicació, eliminar de la plataforma, així com editar-ne el seu contingut.

La presentació a una publicació: el procés revisor de documents.

Tots els documents que es vulguin penjar de forma pública a la plataforma ÀGORA hauran de ser presentats a alguna publicació (= col·lecció), atès que és la figura bàsica per emmagatzemar documents a la plataforma.

Així, des de la pàgina inicial, des de la pestanya de biblioteca de documents del perfil de l’usuari, aquest haurà de localitzar el document que vol presentar i, a la barra de botons específica pel document, buscar i fer clic al botó “presentar a una publicació”. A continuació, a l’usuari se l’hi mostrarà un llistat amb totes les publicacions a les que aquest disposi accés. Quan l’usuari faci clic a la publicació desitjada, el document entrarà en el que s’anomena procés de revisió.

Aquest procés implica la revisió del document presentat per l’usuari per part d’una sèrie d’usuaris especials, integrants del consell editorial de cada publicació. En el cas d’AGORA, els consells editorials estaran conformats per membres de la Secretaria de l’Agenda urbana i Territori, així com per membres integrants de les diferents coordinacions tècniques.

Els membres dels consells editorials seran els encarregats d’acceptar i/o rebutjar* els documents presentats pels usuaris.

*En cas de rebutjar un document, cal una resolució motivada.

L’acceptació del document l’incorporarà a la publicació, podent ser classificat en un volum concret, en cas de ser necessari.

Crear un document

Més enllà de carregar documents creats des de fora, la plataforma ÀGORA també permet crear documents des de zero, ex novo.

La creació de documentació des de zero en el si de la plataforma implica la implementació d’un model de pàgina estil wikipedia.

La creació de documents com a pàgines wiki des de zero implica la mobilització de les mateixes eines d’edició que es troben inserides quan es vol editar un document importat en format editable (.docx). En aquest sentit, l’editor estàndard per a la creació de documents és l’editor visual (explicat anteriorment).

El procés de creació d’un document des de zero és en aquest sentit força idèntic al d’importació d’un document creat externament (.pdf, .docx .TeX). Quan l’usuari fa clic al botó esquerre de la pestanya de selecció (creació/importació): Crea un document, la plataforma dirigeix a l’usuari a una primera pàgina, on se l’hi demanarà les mateixes metadades bàsiques que es demanen quan s’importa un document des de fora (Títol, resum, autoria, keywords, etc...) Això permetrà identificar els paràmetres bàsics del document. Quan l’usuari finalitzi i faci clic al botó inferior de confirmació (D’ACORD) la plataforma procedirà a estructurar la plantilla bàsica del document buit.

Aquest fet obrirà l’editor visual amb una pàgina força buida, tan sols amb una sèrie d’encapçalaments buits:

 • Resum executiu (Abstract)
 • Cos del document (The main text)
 • Bibliografia (Bibliography)
 • Agraïments (Aknowledgements)
 • Referències (References)

Aquesta proposta d’encapçalaments són orientatius i l’usuari els pot modificar si ho considera oportú. De fet, tots els elements de la disposició inicial del document són editables.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/02/21
Acceptat a 05/02/21
Presentat el 05/02/21

llicència: CC BY-NC-SA license

Categories

General

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document